Podatak o ličnosti – šta je to?

Podatak o ličnosti kao pojam je neophodno definisati na samom početku priče o ličnim podacima.

Podatak o ličnosti u Zakonu

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, podatak o ličnosti definiše na sledeći način: „Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.“

Šta ova definicija govori i kakve zaključke možemo da izvučemo?

  • Lični podatak odnosi se na fizičko lice;
  • Lični podatak ukazuje na određeno ili odredivo lice;
  • Lični podatak može biti posredan ili neposredan;
  • Izričito su lični podaci oni koji se odnose na oznaku identiteta.

Podatak koji se odnosi na određeno lice, mora da ukazuje na to lice direktno. Ako je sa druge strane podatak sam po sebi takav da ne ukazuje direktno na lice, uz pomoć datog podatka može se doći do tačno određenog lica, to je zapravo ono što će to lice činiti odredivim.

Dodatni podaci o ličnosti

Imajući u vidu da mnoga imena nisu jedinstvena, potreba za utvrđivanjem identiteta osobe može zahtevati i dodatne atribute. To je potrebno kako bi se eliminisala mogućnost zamene jednog lica za drugo. Nekada, direktne i indirektne atribute možemo da kombinujemo ukoliko je potrebno da identifikujemo individuu na koju se ti podaci odnose. Oni atributi koji su ti sigurno poznati I koji se često koriste su: datum rođenja i mesto rođenja. Takođe, u nekim zemljama, pridodat je i personalizovan broj koji pomaže jednostavnijem razlikovanju građana. 

Podaci koji se mogu smatratri ličnim su takođe i:

  • Podaci o prenošenju poreza;
  • Podaci koji se odnose na podnosioca zahteva za izdavanje dozvole boravka sadržani u administrativnom dokumentu;
  • Dokumenta koji se odnose na bankarske odnose;

Da bismo identifikovali osobe, u tehnološkom dobu, sve više koristimo biometrijske podatke koji se odnose na otiske prstiju, digitalne fotografije i skenirane šarenice, ali i na podatke o lokacijama i onlajn atribute.

Primeri podataka

Lični podaci su: Ime i prezime, adresa stanovanja, imejl adresa, zdravstveni podaci, visina plate i drugi.

Nosači ličnih podataka su: Lična karta, fotografija, medicinski karton, izvod iz banke, platna lista i drugi.

Podaci o ličnosti su veoma osetljiva kategorija. Ovo je kategorija koja o licu na koje se podaci odnose, otkriva privatne informacije koje mogu da dovedu do saznanja koja lice pokušava da zaštiti, to jest da ne objavi javno. Zadiranje u privatnost lica sa modernim tehnologijama postaje sve veći rizik tokom vremena.

Baze ličnih podataka za kompanije predstavljaju značajan resurs, te pribavljanje i korišćenje ovakvih baza postaje interes kompanijama. Baze podataka i tehnologije baza podataka imaju ogroman značaj u razvoju računara. Zbog toga je pošteno reći da baze podataka imaju odlučujuću ulogu u skoro svim oblastima u kojima se koriste računari. To su oblasti poput: poslovanja, elektronske trgovine, inženjerstva, medicine, genetike, prava, obrazovanja i bibliotekarstva…

Obim prikupljanja i razmene podataka o ličnosti se u modernom svetu značajno povećava. To je uslovilo i moderno poslovanje, ali i upotreba društvenih mreža, odnosno interneta.

Kome su važni podaci o ličnosti?

Važnost ličnih podataka u modernom svetu možemo posmatrati sa 3 aspekta:

  • Sa aspekta pojedinca, na koga se odnose ti podaci;
  • Sa aspekta kompanija, koje upravljaju i koje su zainteresovane za te podatke;
  • Sa strane države, koja je dužna da obezbedi poštovanje ličnih podataka svakome, ali i tržišne uslove za svaku kompaniju.

Koliko su bitni podaci o ličnosti za svakog pojedinca je neosporna, a zaštita tih podataka za svako pojedinačno lice predstavlja lični interes. Neki ljudi su svesni toga, neki pak nisu. Ali, među kategorijom onih koji su svesni postoje lica koja jesu ili nisu zainteresovana za zaštitu svojih ličnih podataka. To je opet nešto što zavisi od senzibiliteta, obrazovanja, karaktera čoveka, onoga čime se bavi, ali i njegovih ličnih interesa. Određeni broj ljudi još nije svestan izloženosti njihovih podataka, u suprotnom, moguće je da bi i oni želeli zaštitu istih.

Važnost za kompanije

Za kompanije važnost podataka o ličnosti se ogleda u tome što su kompanije u kapitalističkom ekonomskom uređenju našle način da im svaki podatak bude potencijalno upotrebljiv. Kompanije decenijama unazad razvijaju sisteme prikupljanja, obrade i ekonomskog iskorišćavanja podataka. Mnoge velike kompanije danas su zapravo cele biznis modele latentno izgradile oko prikupljanja ličnih podataka korisnika. Na primer, vlasnik Facebook-a je javno priznao da je to besplatna platforma, koju zauzvrat plaćamo svojim ličnim podacima koje ostavljamo. Kompanije koje poseduju baze podataka o ličnosti, imaju mogućnost da to upotrebe kako bi imale bolje plasmane proizvoda i usluga i kako bi poboljšale prodaju. 

Da bi se ovakvo ponašanje kompanija, koje nastupaju sa jačom pozicijom od pojedinca, uskladilo sa nekim osnovnim pravilima, dobili smo najskoriju evropsku revoluciju u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Iz ovoga za firme koje se bave zaštitom podataka o ličnosti nije proizašla potreba da se ugase, već da svoje poslovanje prilagode novim okvirima u kojima su pojedinci zaštićeniji, čak i ako nisu svesni svojih podataka o ličnosti.

Slobodno nam pišite za dodatne informacije ili nastavite da čitate naš blog.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *